Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Belcești, pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un demers integrator cu privire la direcţiile de urmat pentru realizarea dezideratului de dezvoltare durabilă în comună. Acestă startegie va ajuta la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate în termenii obiectivelor sale operaţionale şi furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea acestor obiective.  Strategia de dezvoltare locală a comunei Belceşti este realizată pe o perioadă de 6 ani respectiv perioada 2019-2024. În elaborarea Strategiei de Dezvoltare s-a pornit de la o evaluare a stării actuale a comunei, atât din punct de vedere cantitativ (date statistice furnizate de diferite instituţii publice) cât şi calitativ (focus grupuri cu reprezentanţi ai sectorului public şi privat și chestionare individuale aplicate cetățenilor comunei).  Aşadar această evaluare a pornit de la analiza Regiunii Nord Est şi a judeţul Iaşi pentru a vedea unde se situează indicatorii şi datele analizate a comunei Belceşti în raport cu media judeţeană şi cea regională. Analiza comunei Belceşti a pornit de la prezentarea cadrului natural şi a caracteristicilor specifice reliefului care caracterizează relieful comunei. Analiza indicatorilor economici, demografici şi sociali a conturat specificul economic al comunei şi tendinţele actuale şi viitoare ale populaţiei. În baza analizei stării actuale a comunei Belceşti a fost realizată analiza SWOT a principalelor sectoare economice pentru a avea o viziune asupra comunei în ansamblul său. Pe baza concluziilor etapei de evaluare a stării actuale precum şi a
analizei SWOT a teritoriului au fost formulate, în cadrul unei echipe multidisciplinare, obiectivele strategice precum şi cele specifice care stabilesc direcţiile de acţiune pentru comuna Belceşti în ansamblul său. Obiectivele propuse, precum şi direcțiile de acțiune destinate a genera atingerea acestor obiective au făcut subiectul unui proces consistent de consultare publică deoarece strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument participativ care implică întreaga comunitate şi care are drept scop asigurarea dezvoltării economice. În vederea realizării unui nivel cât mai ridicat de consens în cadrul procesului de consultare s-a urmărit obţinerea unui feed – back din partea instituțiilor publice/private de pe teritoriul comunei Belceşti. Astfel, pe baza nevoilor identificate în urma auditului teritorial şi luând în calcul dezideratele celor consultaţi, viziunea de dezvoltare a comunei Belceşti este „Dezvoltare durabilă şi echilibrată prin susţinerea unui mediu economic stabil, sănătos, diversificat şi prin creşterea calităţii vieţii cetăţenilor”. Un instrument important de verificare periodică a legitimităţii şi relevanţei Strategiei de Dezvoltare a localităţii este actualizarea periodică a listei de proiecte prioritare. Se recomandă ca la un interval de 12-18 luni, Autoritatea Publică Locală să evalueze fiecare proiect din lista de priorităţi pe baza unor criterii cum ar fi:

  •  Impactul estimat la nivelul comunei
  •  Posibilitatea de a atrage sursele de finanţare,
  •  Orizontul de timp necesar pentru finalizarea investiţiei, etc.

Pe baza analizei efectuate, Consiliul Local ia decizia de menţinere sau actualizare a listei de proiecte prioritare. Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile, care determină natura şi direcţia unei comunităţi. Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen lung, care se revizuiesc periodic şi care pun în relaţie eforturile de planificare a acţiunilor. Un astfel de exerciţiu permite unei comunităţi să realizeze o prioritizare, o ierarhizare a problemelor în funcţie de resursele disponibile. Principiile de bază folosite în planificarea strategică:

  •  şansele comunităţii de a avea succes sporesc în cazul când există un plan strategic care include folosirea oportunităţilor apărute în mediul exterior;
  •  şansele comunităţii de a avea succes sunt mai mari dacă liderii ei îşi proiectează perspectiva împreună cu membrii organizaţiei astfel, încât toţi să fie implicaţi în procesul de realizare a perspectivei.

În cele mai multe cazuri, o strategie de dezvoltare locală este un demers pe termen lung, fiind o proiecţie în viitor a comunităţii. Această viziune a comunităţii cu privire la dezvoltarea sa viitoare trebuie să fie împărtăşită de toţi actorii relevanţi de la nivel local şi transpusă într-un set de obiective specifice şi un plan concret de acţiuni. Strategia nu este altceva decât un instrument care permite luarea unei decizii la un moment dat pe baza evaluărilor anterioare cu caracter justificativ. Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunitatea, fie ea o comună, un oraş, un municipiu sau o microregiune agreează anumite priorităţi, care sunt esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei şi se află în concordanţă cu evoluţia mediului înconjurător.

1. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării economice – agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii.

Direcții de acțiune:
1.1 Dezvoltarea infrastructurii existente, eficientizarea reţelei de transport inclusiv pentru crearea condițiilor de dezvoltare antreprenorială;
1.2 Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării asociaţiilor agricole, întreprinderilor mici şi mijlocii.

2. Îmbunătățirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de viață sporit al populației.

Direcții de acțiune:
2.1 Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educație, sănătate şi sociale în scopul asigurării accesului populației la unități modernizate şi dotate conform standardelor;
2.2 Crearea şi dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătățirea calității serviciilor sociale existente, care să răspundă nevoilor în creştere a populației;

3. Valorificarea patrimoniul cultural – istoric şi natural în vedereavalorificării potențialului turistic.


Direcții de acțiune:
3.1 Reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural – istoric în vederea creşterii gradului de atractivitate al acestuia;
3.2 Valorificarea potențialului turistic natural al comunei şi dezvoltarea de servicii specifice.


4. Asigurarea protecției şi calităţii mediului în vederea creşterii standarduluide viață al locuitorilor.


Direcții de acțiune:
4.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură – apă şi canalizare;
4.2 Crearea şi dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deşeurilor la nivelul comunității;

5. Creşterea capacității administraţiei publice locale de a implementa reforma administrativă şi integrarea comunei în ansamblul regional.


Direcții de acțiune:
5.1 Dezvoltare unor structuri parteneriale între entități publice și private;
5.2 Dezvoltarea spiritului civic și participarea activă a cetăţenilor la viața comunității.

Sari la conținut